KvK:\beta_
Deelnemersreglement 2017

Artikel 1

Challenge
KvK:\beta_ wordt georganiseerd met als challenge: 
Het maken van een innovatieve tool met gebruik van open data en de data van de Kamer van Koophandel (hierna: ‘KvK’) Waarmee startende ondernemers hun slagingskans kunnen vergroten; met de nadruk op een mogelijke B2C benadering; de (startende) ondernemer die kiest voor duurzaamheid en oriënterende startende ondernemers die zich nog niet hebben ingeschreven bij de KvK. Hierna verder genoemd: ‘de challenge’).

Artikel 2
Aanmelding
1. De challenge is openbaar en aanmelding staat voor iedereen die meerderjarig is open.
2. Deelnemers aan de challenge kunnen zich individueel of per team aanmelden.
3. Aanmelding vindt plaats via een online vragenlijst met een upload van een videoboodschap met het idee van de tool (het ‘idee’), hoe dit idee aansluit op de data en diensten van de KvK en waarom de deelnemer mee wilt doen aan de challenge.
4. Er zijn geen kosten verbonden aan aanmelding en deelname aan de challenge.
5. Eventueel gemaakte kosten voor aanmelding en deelname (zoals kosten voor het internet of het maken van een videoboodschap) zijn voor rekening van de deelnemers.

Artikel 3
Criteria en selectie
1. De doelstellingen en criteria voor deelname aan de challenge zijn in algemene zin het gebruik van verschillende open databronnen en de data van de KvK, de geschiktheid van het idee/de tool voor de doelgroep als bedoeld in artikel 1, laagdrempeligheid en gebruiksgemak.
2. Meer in het bijzonder gelden de volgende selectiecriteria voor deelname aan de challenge:
a. de mate waarin verschillende databronnen slim worden gebruikt;
b. in hoeverre de doelgroep startende ondernemers wordt bediend;
c. in hoeverre er een goede en innovatieve balans bestaat tussen functie en vorm (UX/UI);
d. is het idee innovatief ten opzichte van bestaande ideeën/tools;
e. heeft de deelnemer de nodige ervaring, kennis en vaardigheden om het idee/ de tool tot wasdom te krijgen.
3. Op basis van de doelstellingen en criteria als hiervoor in lid 1 en 2 aangegeven wordt een voorselectie van vijfentwintig (25) deelnemers gemaakt door de KvK en Professional Rebel, die de challenge in opdracht van de KvK (mede) organiseert .
4. Uit deze voorselectie selecteert vervolgens een jury, bestaande uit twee (2) afgevaardigden van de KvK en twee (2) externe startup experts, tevens op basis van de doelstellingen en criteria als hiervoor in lid 1 en 2 aangegeven, de uiteindelijke tien (10) deelnemers aan de challenge. Aan deze tien (10) deelnemers staat het gebruik van data van de KvK open, waarvoor aanvullende voorwaarden zullen worden gesteld.
5. De uitslag van de (voor)selectie is onherroepelijk en niet voor bezwaar en beroep vatbaar.

Artikel 4
Programma
1. De tien (10) geselecteerde deelnemers vervolgen het programma van de challenge. Zij worden door middel van masterclasses begeleid bij de verdere ontwikkeling van hun idee, waaronder bij het opstellen van een businessplan, prototype en pitch.
2. Daarnaast kunnen de deelnemers hun idee testen bij potentiële klanten.
3. In aanloop naar de Demo Day pitchen de deelnemers op de pre Demo Day hun idee, business case en tot dan toe behaalde resultaten bij afgevaardigden van de KvK, ter mogelijke aanvullingen en verbeteringen van hun idee.
4. Tijdens de Demo Day vrijdag 22 september 2017 pitchen de deelnemers hun idee voor een jury, de pers, KvK medewerkers en genodigden.

Artikel 5
Jury en prijs
1. De Demo Day jury, bestaande uit twee (2) afgevaardigden van de KvK en twee (2) externe experts, zal, op basis van de doelstellingen en criteria als hiervoor in artikel 3 lid 1 en 2 aangegeven, de uiteindelijke winnaar en de nummers 2 en 3 van de challenge kiezen en op de Demo Day bekend maken.
2. De uitslag van de Demo Day jury is onherroepelijk en niet voor bezwaar en beroep vatbaar.
3. Aan de winnaar wordt een bruto bedrag van € 7.500 (zegge: zevenduizendvijfhonderd euro) uitgekeerd en aan de nummers 2 en 3 respectievelijk € 1.500,- (zegge: duizendvijfhonderd euro) en € 1.000 (zegge: duizend euro). Op genoemde bedragen worden eventueel verschuldigde kansspelbelasting en overige mogelijke fiscaliteiten in aftrek gebracht.

Artikel 6
Ontwikkeling van ideeën.
1. Voor zover deelnemer aanspraak kan maken op intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door de deelnemers tijdens de Challenge ontwikkelde en gepresenteerde ideeën blijven deze rechten rusten bij de betreffende deelnemer, tenzij deze expliciet worden overgedragen aan de KvK.
2. Iedere deelnemer staat ervoor in dat hij/zij de bedenker is van het idee en dat zijn/haar idee geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van de KvK of van derde partijen en dat deelnemer beschikt over de toestemming, licentie die nodig is om het idee in te dienen.
3. Deelnemer vrijwaart de KvK voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op de door hem/haar ingebrachte ontwikkelde en gepresenteerde ideeën.
4. Van alle door de deelnemers tijdens de challenge ontwikkelde ideeën behoudt de KvK zich het recht voor om als eerste met een deelnemer in overleg te treden over de mogelijkheid tot het gezamenlijk (door)ontwikkelen. Binnen een periode van twee (2) maanden na Demo Day geeft de KvK aan of zij van dit recht gebruik wenst te maken. Gedurende deze periode treedt een deelnemer niet in overleg met derden.
5. De KvK en de prijswinnaars van de challenge verplichten zich om voor een periode van 6 (zes) maanden na Demo Day met elkaar in overleg te treden over de mogelijke (door)ontwikkeling van het idee. Bij die mogelijke doorontwikkeling hoort ook de optie van overdracht van de intellectueel eigendomsrechten van het idee aan de KvK, licentie verschaffing aan de KvK en iedere andere mogelijkheid van het al dan niet samen met de KvK (door)ontwikkelen van het idee. Gedurende deze periode van 6 (zes) maanden treden de prijswinnaars niet in onderhandeling over de (door)ontwikkeling van zijn/haar idee met derden.
6. Indien de prijswinnaars niet beschikken over de benodigde kennis, middelen en/of continuïteit heeft de KvK de mogelijkheid het idee te kopen en zelf of door een derde te laten ontwikkelen.
7. Doorontwikkeling van zowel door de prijswinnaars als door overige deelnemers ontwikkelde ideeën door of samen met de KvK is enkel mogelijk indien uitvoering van het idee past binnen de taakomschrijving van de KvK zoals in de Handelsregisterwet en de Wet op de Kamer van Koophandel is bepaald:
– het houden van het Handelsregister en verstrekken van gegevens uit het Handelsregister (handelsregistertaak);
– het geven van eerstelijns voorlichting op juridisch en economisch terrein aan ondernemers (voorlichtingstaak);
– het geven van eerstelijns voorlichting en advisering aan ondernemers over innovatieve ontwikkelingen en het begeleiden van ondernemers bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties in het eigen bedrijf (innovatiestimuleringstaak);
– het stimuleren van economische ontwikkeling in een regio door middel van het bevorderen van onderzoeken, overleg- en samenwerkingsvormen en het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van openbare lichamen over aangelegenheden, die de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening raken (regiostimuleringstaak);
– het beheer (inrichting, instandhouding, werking en beveiliging) van het digitaal ondernemersplein;
– inrichting en beheer van de regionale ondernemerspleinen.
8. Het staat de KvK volledig vrij om wel of geen samenwerking tot doorontwikkeling aan te gaan met een prijswinnaar of een andere deelnemer.
9. De KvK neemt, voor zover van toepassing, de aanbestedingsregels in acht in het geval van een samenwerking met en/of een opdrachtverstrekking aan een deelnemer.

Artikel 7

Gebruik datasets door deelnemers
De deelnemer krijgt toegang tot de datasets van de KvK. De KvK geeft deelnemer(s) het recht om de datasets uitsluitend te gebruiken voor de duur van de deelname en het doel van de challenge. In geen geval is het de deelnemer toegestaan om de (toegang tot) datasets aan derden te verlenen of te verstrekken.
De Intellectuele eigendom van de datasets berust bij de KvK. Toegang tot de datasets sluit uit dat de deelnemer impliciet of op welke andere manier dan ook een intellectueel eigendomsrecht kan claimen.
Na afloop van de challenge mogen deelnemers de datasets niet (meer) gebruiken. Content in cache of stand alone kopieën van datasets dienen binnen twee weken na afloop van de challenge te worden vernietigd.
Elke deelnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de datasets.
Deelnemer verklaart dat hij op geen enkele manier vertrouwelijke informatie, die hij heeft ontvangen of waar hij toegang tot heeft beschikbaar stelt aan derden.
Deelnemer stelt de KvK onverwijld op de hoogte van het verlies of ongeautoriseerd gebruik van datasets.
Een dataset met anonieme en/of tot individuele personen/organisaties herleidbare data mag niet worden gecombineerd met een andere dataset op een manier die ertoe leidt dat één of meerdere individuele personen/organisaties direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd of herkenbaar worden.

Artikel 8
Aansprakelijkheid
De KvK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade aan bezittingen, ziekte, lichamelijk letsel of overlijden van een deelnemer, niet functioneren van ICT toepassingen, of schade aan datasets van welke aard dan ook. Indien de KvK toch om wat voor reden ook aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid gelimiteerd tot het bedrag dat maximaal door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

Artikel 9
Overig
1. Met aanmelding voor en deelneming aan de challenge verklaart degene die zich heeft aangemeld kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en automatisch akkoord te gaan met dit reglement.
2. De deelnemers verbinden zich tot het verlenen van medewerking aan de organisatie en publiciteit rond de challenge. Iedere deelnemer doet onherroepelijk afstand van een eventueel beroep op diens portretrecht en geeft de KvK belangeloos toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging van beeldmateriaal, waarop zijn /haar portret voorkomt en dat is gemaakt tijdens de challenge, e.e.a. voor gebruik als communicatie-uiting die betrekking heeft op de challenge.
3. Een deelnemer kan worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de challenge als hij/zij naar het oordeel van de KvK niet handelt volgens dit reglement en/of de challenge nadelig beïnvloedt.
4. Het achterhouden van gegevens, het vermelden van onjuiste gegevens, het niet verstrekken van aanvullende gegevens als door de organisatie daarom wordt gevraagd of het weigeren van medewerking aan de organisatie op welke wijze dan ook, kan uitsluiting van deelname aan de challenge tot gevolg hebben. Blijkt dit pas na de prijsuitreiking, dan heeft dit diskwalificatie tot gevolg en dient de prijs direct te worden geretourneerd.
5. De KvK is gerechtigd dit reglement tussentijds eenzijdig te wijzigen.
6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de KvK.

Download regelement